Chrapanie i bezdechy u dzieci

Bezdechy, a zw�aszcza chrapanie nie s� rzadkie u dzieci. Ocenia si� �e nawet do 30% dzieci w wieku przedszkolnym chrapie regularnie, a 3-5% ma bezdechy.
Zar�wno chrapanie jak i bezdechy �wiadcz� o tym, �e u dziecka dochodzi do niedotlenienia organizmu. W nocy wyst�puje niedotlenienie wszystkich tkanek i narz�d�w, w tym m�zgu.
Ogromna liczba prac naukowych potwierdza, �e dzieci chrapi�ce rozwijaj� si� wolniej ni� dzieci zdrowe.

Stwierdzone jest ponad wszelk� w�tpliwo��, �e dzieci choruj�ce na bezdech maj� wy�sze ci�nienie t�tnicze, zaburzone kr��enie krwi w obr�bie naczy� m�zgowych, cz�ciej te� maj� problemy z nauk� i koncentracj�.
W wi�kszo�ci przypadk�w przyczyn� chrapania i bezdech�w jest przero�ni�ty trzeci migda� (patrz te� adenoid, adenoidektomia). Czasami tak�e przerost migda�k�w podniebiennych i upo�ledzona dro�no�� nosa mog� by� przyczyn� choroby.

Je�li Twoje dziecko chrapie regularnie, wskazana jest konsultacja laryngologiczna i ocena dro�no�ci g�rnych dr�g oddechowych. Dziecko powinno mie� te� wykonane badanie nocne, w celu wykluczenia wyst�powania bezdech�w podczas snu.

 

 

 

© All Right Reserved. Design by Broad Com.

Millemedica
Mille Medica Centrum Laryngologii i Alergologii
ul. Lanciego 13, 02-792 Warszawa
www.millemedica.pl
Materia� wydrukowany ze strony www.chrapanie-bezdech.pl
Wszelkie prawa zatrze�one. Przedruk jak r�wnie� inne wykorzystanie bez zgody autor�w jest �amaniem praw autorskich.
Wiadomo�ci zawarte na stronie, s� tylko om�wieniem tematu. W celu uzyskania dalszych informacji na temat leczenia chrapania i bezdech�w nale�y skonsultowa� si� z lekarzem.