Jak leczymy chrapanie i bezdechy

Aby zbada�, czy w czasie snu wyst�puj� bezdechy, konieczne jest wykonanie badania nocnego. Jest to badanie, kt�re polega na monitorowaniu u pacjenta pewnych, wybranych parametr�w w czasie jednej nocy.

Najwa�niejsz� cz�ci� badania nocnego jest ocena wysycenia krwi t�tniczej tlenem (tzw. saturacja). Gdy wyst�puje bezdech, jego nast�pstwem jest przej�ciowy spadek ilo�ci tlenu we krwi (czyli spadek saturacji). To w�a�nie przej�ciowe niedotlenienie organizmu, a w tym serca i m�zgu jest bardzo gro�ne i mo�e powodowa� liczne choroby, jak choroba wie�cowa, zawa�, udar, nadci�nienie t�tnicze i wiele innych.

Jak leczymy Operacja migda�ka Aparaty CPAP Radiochirurgia - prze�om w leczeniu chrapania Radiochirurgia - prze�om w leczeniu chrapania Zobacz na czym polega operacja przegrody nosaZobacz na czym polega operacja przegrody nosa Zobacz jak proste jest badanie nocne

 

 

 

© All Right Reserved. Design by Broad Com.

Millemedica
Mille Medica Centrum Laryngologii i Alergologii
ul. Lanciego 13, 02-792 Warszawa
www.millemedica.pl
Materia� wydrukowany ze strony www.chrapanie-bezdech.pl
Wszelkie prawa zatrze�one. Przedruk jak r�wnie� inne wykorzystanie bez zgody autor�w jest �amaniem praw autorskich.
Wiadomo�ci zawarte na stronie, s� tylko om�wieniem tematu. W celu uzyskania dalszych informacji na temat leczenia chrapania i bezdech�w nale�y skonsultowa� si� z lekarzem.