Operacja migda�ka
Usuni�cie trzeciego migda�ka (adenotomia)

Adenotomia jest rodzajem zabiegu chirurgicznego, w trakcie kt�rego usuwa si� patologicznie du�y trzeci migda�.

Przygotowanie dziecka do zabiegu
Ka�dy zabieg chirurgiczny niesie ze sob� ryzyko komplikacji. Obowi�zkiem lekarza jest poinformowa� rodzic�w o ich charakterze i prawdopodobie�stwie wyst�pienia w ka�dym indywidualnym przypadku. Z tych powod�w dobrze jest zapozna� si� z mo�liwymi powik�aniami pooperacyjnymi, pami�taj�c jednak�e i� ryzyko ich wyst�pienia jest stosunkowo niewielkie a korzy�ci p�yn�ce z prawid�owo przeprowadzonego zabiegu ogromne.

W nast�pstwie przeprowadzenia adenotomii mog� wyst�pi� nast�puj�ce niepo��dane konsekwencje:

  • usuni�cie trzeciego migda�a mo�e wbrew oczekiwaniom nie doprowadzi� do ust�pienia infekcji ucha, zatok lub nosa, chrapania, bezdech�w lub oddychania dziecka przez usta
  • mog� pojawi� si� krwawienia
  • rzadko mo�e wyst�pi� zmiana barwy g�osu
  • infekcja.

Zabieg
W przewa�aj�cej cz�ci wypadk�w adenotomia przeprowadzana jest w warunkach ambulatoryjnych, co oznacza, �e dziecko w dniu zabiegu wychodzi do domu. Pozwala to unikn�� problem�w i stres�w zwi�zanych z pobytem dziecka w szpitalu. W trakcie zabiegu dziecko pozostaje przez ca�y czas pod opiek� anestezjologa. Podczas zabiegu zostanie zastosowane znieczulenie og�lne. Po zastosowaniu znieczulenia chirurg-laryngolog usunie trzeci migda� od strony ust, nie zostanie zatem przeprowadzona �adna interwencja zewn�trzna. Podstawa trzeciego migda�a zostanie skoagulowana. Zabieg trwa zwykle ok. 45 minut.

Dziecko zostanie nast�pnie przeniesione do sali pooperacyjnej, gdzie b�d� mogli przebywa� r�wnie� rodzice w trakcie gdy zacznie si� ono wybudza� z narkozy. Po kilku godzinach, kiedy ust�pi� wszelkie skutki znieczulenia dziecko mo�e zosta� zabrane do domu.

Pierwsze dni po zabiegu
Przez kilka dni po zabiegu rekomendowane jest stosowanie diety lekkostrawnej, unikanie gor�cych napoj�w i pokarm�w. Nawet je�eli dziecko jest bardzo g�odne po zabiegu nale�y podawa� mu pokarmy w ograniczonych ilo�ciach aby unikn�� wymiot�w zwi�zanych z zastosowan� narkoz�. Prawid�owa dieta przyspiesza proces powrotu do zdrowia.

Kolejne wizyty kontrolne powinny odby� si� w trzeciej, si�dmej i czternastej dobie po operacji.
Cz�sto zdarza si� , �e dzieci odczuwaj� przej�ciow� ( chocia� czasami utrzymuj�c� si� nawet kilka miesi�cy) dolegliwo�� polegaj�c� na uczuciu zapchanego nosa zwi�zan� z wolno ust�puj�c� opuchlizn�. Mo�na stosowa� kropelki do nosa na bazie roztworu soli aby wspom�c rozpuszczanie skrzep�w oraz zmniejszy� obrz�k. Przej�ciowo rodzice mog� zaobserwowa� uporczywe lub nawet zwi�kszone chrapanie u dziecka, a tak�e przej�ciow� zmian� barwy g�osu. Objawy te ust�pi� samoistnie po pewnym czasie.

Czasem, cho� rzadko mog� pojawi� si� krwawienia z nosa. Je�eli s� niewielkie mo�na podawa� kropelki do nosa dla dzieci, je�eli jednak krwawienia powtarzaj� si� a krew jest �ywo- czerwona nale�y zasi�gn�� porady lekarza. Wyj�tkowo mo�na zaobserwowa� krew w k�ciku oka dziecka.

Wi�kszo�� ma�ych pacjent�w przez 7-10 dni od zabiegu nie powinna chodzi� do przedszkola lub szko�y.
Przez 3 tygodnie nale�y ogranicza� aktywno�� fizyczn� dziecka.

Nie powinno si� tak�e przez kilka pierwszych tygodni planowa� d�ugich podr�y, aby w razie wyst�pienia problem�w czy komplikacji, m�c bez przeszk�d skontaktowa� si� z lekarzem przeprowadzaj�cym zabieg.

Cofnij si� do poprzedniej strony wstecz

 

 

© All Right Reserved. Design by Broad Com.

Millemedica
Mille Medica Centrum Laryngologii i Alergologii
ul. Lanciego 13, 02-792 Warszawa
www.millemedica.pl
Materia� wydrukowany ze strony www.chrapanie-bezdech.pl
Wszelkie prawa zatrze�one. Przedruk jak r�wnie� inne wykorzystanie bez zgody autor�w jest �amaniem praw autorskich.
Wiadomo�ci zawarte na stronie, s� tylko om�wieniem tematu. W celu uzyskania dalszych informacji na temat leczenia chrapania i bezdech�w nale�y skonsultowa� si� z lekarzem.